Emperor Yuryaku Maiden Emperor Jomei Empress Kogyoku Emperor Jomei Hashibito Oyu Prince Ikusa Emperor Jomei Princess Nukada Emperor Tenji Princess Nukada Emperor Tenji Fujiwara Kamatari Princess Nukada Prince Omi Empress Jito Anonymous Yamanoe Okura Anonymous Empress lwa-no-hime Emperor Nintoku Fujiwara Kamatari Yasumiko Emperor Temmu Lady Fujiwara Lady Fujiwara Emperor Temmu Princess Oku Prince Otsu Prince Otsu Lady Ishikawa Lady Ishikawa Prince Otsu Kakinomoto Hitomaro wife wife Prince Arima Empress Yamato-hime Emperor Tenji Empress Yamato-hime Emperor Temmu Empress Yamato-hime Emperor Temmu Anonymous palace-guards Crown Prince Kakinomoto Hitomaro Princess Hatstusebe Prince Osakabe Empress Kogyoku Emperor Jomei Hashibito Oyu Princess Kagami Kakinomoto Hitomaro maiden of Hijikata Wife of Go Dan-ochi Go Dan-ochi's Lady Abe Lady Abe A Young Woman of Hitachi Fujiwara Umakai Otomo Sukunamaro maiden Anonymous Ishikawa Taruhito Hanishi Mitoshi Otomo Momoyo Otomo Yotsuna Lord Otomo Manzei Lord Otomo Otomo Tabito Manzei Lady Kasa Otomo Yakamochi Lady Kasa Lady Kasa Lady Kasa Lady Kasa Prince Yuhara young woman Otomo Miyori lady Prince Yuhara Anonymous Anonymous Prince Yuhara Oyakeme Ato Tobira Taniha Ome Otomo Yakamochi young woman Otomo Yakamochi young woman Otomo Yakamochi Lady Otomo of Sakanoe's Elder Daughter Lady Otomo of Sakanoe's Elder Daughter Otomo Yakamochi Otomo Yakamochi Lady Otomo of Sakanoe's Elder Daughter Prince Shiki Yamabe Akahito Yamabe Akahito Prince Atsumi Tajihi Yanushi young wife Kasa Kanamura envoy Fujiwara Hirotsugu young Lady Young Lady Fujiwara Hirotsugu Lady Ki Lady Ki Otomo Yakamochi Otomo Yakamochi Lady Otomo of Sakanoe Prince Yuhara Lady Otomo of Tamura Lady Otomo of Sakanoe's Elder Daughter Lady Otomo of Sakanoe Anonymous Anonymous Lady Otomo of Sakanoe Empress Komyo Emperor Shomu Emperor Yuryaku Emperor Jomei Empress Kogyoku Prince Ikusa Princess Nukada Emperor Tenji Prince Omi Empress Jito Anonymous Yamanoe Okura Empress lwa-no-hime Emperor Nintoku Fujiwara Kamatari Emperor Temmu Lady Fujiwara Princess Oku Prince Otsu Lady Ishikawa Kakinomoto Hitomaro Prince Arima Empress Yamato-hime Princess Hatstusebe Prince Osakabe Princess Kagami Wife of Go Dan-ochi Lady Abe A Young Woman of Hitachi Fujiwara Umakai Otomo Sukunamaro Ishikawa Taruhito Hanishi Mitoshi Otomo Momoyo Otomo Yotsuna Lord Otomo Manzei Otomo Tabito Lady Kasa Otomo Yakamochi Prince Yuhara young woman Otomo Miyori lady Oyakeme Ato Tobira Taniha Ome Lady Otomo of Sakanoe's Elder Daughter Prince Shiki Yamabe Akahito Prince Atsumi Tajihi Yanushi Kasa Kanamura envoy Fujiwara Hirotsugu young Lady Young Lady Lady Ki Lady Otomo of Sakanoe Lady Otomo of Tamura Lady Otomo of Sakanoe's Elder Daughter Empress Komyo Emperor Shomu